5.00(2)

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)

  • ลงทะเบียนแล้ว 172
  • อัปเดตล่าสุด 5 ตุลาคม 2021

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือสาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (พต21001) เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำข้ึนสำหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบในการศึกษาหนงัสือสาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)
ผู้เรียนควรปฏิบตัิดงัน้ี
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและขอบข่ายเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแต่ละบทอยา่งละเอียดและทา กิจกรรมตามที่กำหนดแล้วตรวจสอบกันแนวตอบกิจกรรมท้ายเล่ม ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทำความเข้า้ใจในเน้ือหานั้นใหม่ให้เข้า้ใจก่อนที่จะศึกษาเรื่อง ต่อๆไป
3. ปฏิบตัิกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเน้ือหาในเรื่องนั้นๆ อีกคร้ั้ง และการปฏิบตัิกิจกรรมของแต่ละเน้ือหา แต่ละเรื่องผู้เรียนสามารถนา ไปตรวจสอบกบัครูและเพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวชิาและระดับเดียวกันได้
4. แบบเรียนเล่มน้ีมี 7 บท คือ
บทที่ 1 การใช้ภาษาท่าทางในการสื่อความหมายในชีวติประจำวัน(Language in Daily Life)
บทที่ 2 คุณรู้สึกอยา่ งไร (How do you feel?)
บทที่ 3 คุณคิดอยา่ งไร(What do you think?)
บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)
บทที่ 5 อดีตกาล(Past Tense)
บทที่ 6 อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
บทที่ 7 ภาษาองักฤษสำหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่าง ๆ

สารบัญรายวิชา

100 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 การใช้ภาษาท่าทางในการสื่อความหมายในชีวติประจำวัน (Language in Daily Life)

บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel ?)

บทที่ 3 คุณคิดอย่างไร (What do you think?)

บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)

บทที่ 5 อดีตกาล ( Past Tense)

บทที่ 6 อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง

บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่าง ๆ

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

.

เสร็จแล้วคร้าบ

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime