0(0)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต31001 ระดับ ม.ปลาย ตำบลหนองกลับ ภาคเรียนที่ 2/2565

สารบัญรายวิชา

41 บทเรียน

บทที่ 1 Everyday English?

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นใน ชีวิตประจําวัน และงานอาชีพ 2. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 3. มีทักษะที่ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรมและกาลเทศะของเจ้าของภาษา
Everyday English28:54
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (5 คะแนน)

บทที่ 2 What should you do?

บทที่ 3 Hello could you tell me……?

บทที่ 4 Cultural Difference

บทที่ 5 News & News Headline

บทที่ 6 Self – Sufficiency Economy

บทที่ 7 Have you exercised today?

บทที่ 8 Shall we save the energy?

บทที่ 9 What have I done?

บทที่ 10 What is your e – mail address?

บทที่ 11 Natural Disaster

บทที่ 12 Let’s Travel

บทที่ 13 Will it rain tomorrow?

บทที่ 14 Global Warming

บทที่ 15 Urgently Wanted

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime