0(0)

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต 31001

  • ลงทะเบียนแล้ว 4
  • อัปเดตล่าสุด 10 มีนาคม 2022

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต 31001

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม มีสาระสําคัญที่จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับภาษาท่าทาง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยค ที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนได้ถูกต้องตามหลักภาษา และวฒันธรรม และ กาลเทศะของเจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม มีสาระสําคัญที่จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับภาษาท่าทาง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยค ที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนได้ถูกต้องตามหลักภาษา และวฒันธรรม และ กาลเทศะของเจ้าของภาษา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นใน ชีวิตประจําวัน และงานอาชีพ

2. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามมารยาทและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

3. มีทักษะที่ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรมและกาลเทศะของเจ้าของภาษา

ขอบข่ายเนื้อหารายวิชา

1.Chapter 1 Everyday  English

2. Chapter 2 What Should you do ?

3. Chapter 3 Hello! Could you tell me …….?

4. Chapter 4 Culture Differences .

5. Chapter 5 News And News Headline .

6. Chapter 6 Self – Sufficiency Economy .

7. Chapter 7 Have you exercised today ?

8. Chapter 8 Shall we save the energy  ?

9. Chapter 9 What have I done ?

10. Chapter 10 What is your e – mail Address ?

11 .Chapter 11 Natural Disaster .

12. Chapter 12 Let ‘s Travel .

13. Chapter 13  The Weather .

14. Chapter 14 Global Warming .

15. Chapter 15 Urgently Wanted .

16.Chapter 16 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดแผนไทย

17. Chapter 17 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย

 

 

 

สารบัญรายวิชา

Chapter 1 Everyday English

แบบฝึกหัดบทที่ 1 บทสนทนา

Chapter 2 What Should you do ?

Chapter 3 Hello! Could you tell me …….?

Chapter 4 Culture Differences .

แบบทดสอบกลางภาค (10 คแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime