0(0)

พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003

หลักสูตรรายวิชา

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพให้มีสินค้า หรืองานบริการ
สร้างรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต
2. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือบริการแผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจให้มีอยู่มีกิน
3. ยอมรับและเห็นคุณค่าในการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
4. ปฏิบัติการทําแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ

บทที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

ติวก่อนสอบปลายภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime