0(0)

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003) ตำบลเมืองบางยม ภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระสําคัญ
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง จําเป็ นต้องศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจแล้วจัดทํา
แผนพัฒนาการการตลาด แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ กํากับดูแลเพือให้อาชีพสู่ความเข้มแข็ง
ผลการเรียนร้ทีคาดหวัง ู
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็ นในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ
สร้างรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ
2. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจ เพือสร้างธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็ง
3. อธิบายวิธีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพสู่ความเข้มแข็ง
4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ขอบข่ายเนือหาวิชา
บทที ศักยภาพธุรกิจ
บทที 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด
บทที การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
บทที 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก
บทที โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 1 เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาความหมายความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาความจำเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ
กิจกรรมที่ 3 ให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจ
กิจกรรมที่ 4 ให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา
ให้ผู้เรียนทำใบงาน บทที่ 1 เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ (3 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

หน่วยการเรียนรู้ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

หน่วยการเรียนรู้ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

หน่วยการเรียนรู้ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (5 การให้คะแนน)

36 รายวิชา

566 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime