0(0)

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003) ตำบลป่ากุมเกาะ ภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระสําคัญ
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง จําเป็ นต้องศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจแล้วจัดทํา
แผนพัฒนาการการตลาด แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ กํากับดูแลเพือให้อาชีพสู่ความเข้มแข็ง
ผลการเรียนร้ทีคาดหวัง ู
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็ นในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ
สร้างรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ
2. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจ เพือสร้างธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็ง
3. อธิบายวิธีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพสู่ความเข้มแข็ง
4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ขอบข่ายเนือหาวิชา
บทที ศักยภาพธุรกิจ
บทที 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด
บทที การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
บทที 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก
บทที โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน 10 ข้อ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน 10 ข้อ

หน่วยการเรียนรู้ 1 เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ?

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาความหมายความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาความจำเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ กิจกรรมที่ 3 ให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 ให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา ให้ผู้เรียนทำใบงาน บทที่ 1 (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

ใบงาน บทที่ 1 (3 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด?

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาการกำหนดทิศทางการตลาด กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาการกำหนดเป้าหมายการตลาด กิจกรรมที่ 3 ให้ผู้เรียนศึกษาการการกำหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย กิจกรรมที่ 4 ให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์กลยุทธ์ กิจกรรมที่ 5 ให้ผู้เรียนศึกษากิจกรรมและการวางแผนการพัฒนาการตลาด ให้ผู้เรียนทำใบงาน บทที่ 2 (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ?

หน่วยการเรียนรู้ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการ กิจกรรมที่ 3 ให้ผู้เรียนศึกษาการกําหนดเป้ าหมายการผลิตหรือการบริการ กิจกรรมที่ 4 ให้ผู้เรียนศึกษาการกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ กิจกรรมที่ 5 ให้ผู้เรียนศึกษาการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ ให้ผู้เรียนทำใบงาน บทที่ 3 (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

หน่วยการเรียนรู้ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง?

หน่วยการเรียนรู้ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผน กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 3 ให้ผู้เรียนศึกษาการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 4 ให้ผู้เรียนศึกษาการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ ให้ผู้เรียนทำใบงาน บทที่ 5 (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน)

แบบฝึกหัดหลังเรียนเรียน 10 ข้อ

ติวข้อสอบ วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง จำนวน 40 ข้อ

ข้อสอบสอบกลางภาค (10 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime