0(0)

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003) ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร. ตำบลคลองยาง

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระสําคัญ
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง จําเป็ นต้องศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจแล้วจัดทํา
แผนพัฒนาการการตลาด แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ กํากับดูแลเพือให้อาชีพสู่ความเข้มแข็ง
ผลการเรียนร้ทีคาดหวัง ู
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็ นในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ
สร้างรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ
2. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจ เพือสร้างธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็ง
3. อธิบายวิธีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพสู่ความเข้มแข็ง
4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ขอบข่ายเนือหาวิชา
บทที ศักยภาพธุรกิจ
บทที 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด
บทที การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
บทที 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก
บทที โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน 10 ข้อ

แบบฝึกหัดก่อนเรียน 10 ข้อ

หน่วยการเรียนรู้ 1 เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ

หน่วยการเรียนรู้ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

หน่วยการเรียนรู้ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

หน่วยการเรียนรู้ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

หน่วยการเรียนรู้ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

แบบฝึกหัดหลังเรียนเรียน 10 ข้อ

ติวข้อสอบ วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง จำนวน 40 ข้อ

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime