4.00(2)

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลเมืองบางยม ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช21003)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระสําคัญ
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง จําเป็ นต้องศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจแล้วจัดทํา
แผนพัฒนาการการตลาด แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ กํากับดูแลเพือให้อาชีพสู่ความเข้มแข็ง
ผลการเรียนร้ทีคาดหวัง ู
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเป็ นในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ
สร้างรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ
2. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจ เพือสร้างธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็ง
3. อธิบายวิธีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพสู่ความเข้มแข็ง
4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ขอบข่ายเนือหาวิชา
บทที ศักยภาพธุรกิจ
บทที 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด
บทที การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ
บทที 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก
บทที โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ 1 เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาความหมายความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาความจำเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ
ใบงาน บทที่ 1 (3 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)
ให้ผู้เรียนทำใบงาน บทที่ 1 เรื่อง ศักยภาพธุรกิจ (3 ข้อ คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

หน่วยการเรียนรู้ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

หน่วยการเรียนรู้ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

หน่วยการเรียนรู้ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ติวข้อสอบ วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง จำนวน 40 ข้อ

ข้อสอบสอบกลางภาค (10 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

✅เสร็จแล้วค่า

ลิงค์ปลายทางมั่วมาก พาไปวิชาอื่น

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime