0(0)

พว31001 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2566

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

สาระสำคัญ

สาระสำคัญ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 3 เซลล์

บทที่ 4 พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ

บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม

บทที่ 7 ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตรังส

บทที่ 8 สมการเคมี และปฏิกิริยาเคม

บทที่ 9 โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

บทที่ 10 ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์

บทที่ 11 สารเคมีกับชีวิตและสิ งแวดล้อม

บทที่ 12 แรงและการเคลือนท

บทที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ

บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้ า

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime