0(0)

พท31001 รายวิชา ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

การฟังและการดูเป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน หากฟังและดูได้อย่างเข้าใจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

สาระสำคัญ

สาระสำคัญ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

บทที่ 1 การฟัง การดู

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime