0(0)

ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค32034 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลหนองกลับ

หลักสูตรรายวิชา

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ได้เรียนรู้ความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความเป็นมาของชาติไทย เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ชุดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ บรรพบุรุษ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนแนวทางการสืบสานมรดกไทย ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ประเพณีความเชื่อ การแต่งกาย และศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ สนธิสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลต่าง ๆ ตั้งแต่ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

บทที่ 1 ความภูมิใจในความเป็นไทย

เรื่องที่ 1 สถาบันหลักของชาติ
เรื่องที่ 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติ
เรื่องที่ 3 บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

บทที่ 3 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

บทที่ 4 มรดกไทยสมัยรัตน์โกสินทร์?

สาระสำคัญ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ได้รับการสืบสานมายาวนานของไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันได้ถูกสั่งสมและมีคุณค่าจนกลายเป็นมรดกไทย ซึ่งศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันโดดเด่นเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน หากแต่ว่าการได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างชาติ มีผลทำให้มรดกไทย ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิต ค่านิยมและระบบประเพณีต่าง ๆ ได้ถูกแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา

บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์?

การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ได้กล่าวถึง เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย ในเรื่องการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ สนธิสัญญาเบาว์ริง การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติทางวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรม มีขอบข่ายเนื้อหา ดังนี้

แบบทดสอบกลางภาค (10 คะแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime