0(0)

ทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ทร23015 ระดับ ม.ต้น (2/2564) ต.ในเมือง

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

บทที่ 1 การรู้จักตนเอง

กิจกรรมที่1 ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน บทที่ 1
เรื่องที่ 2 การรู้จักตนเองและการวางแผนการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาจากคลิป VDO12:05
การมอบหมายงานแบบฝึกหัดบทที่ 1 การรู้จักตนเอง (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนนข้อละ 2 คะแนน)

บทที่ 2 ทักษะการคิด

บทที่ 3 เทคนิคการแก้ปัญหา

บทที่ 4 การพัฒนาชุมชน

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime