0(0)

ทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน รหัสวิชา ทร23015 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตำบลหนองกลับ

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความสำคัญของการรู้จักตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิธีการค้นหาตนเอง ความสำคัญของการวางแผนการเรียนรู้และประโยชน์ของการวางแผนการเรียนรู้ องค์ประกอบของการวางแผนการเรียนรู้ วิธีการและกระบวนการวางแผนการเรียนรู้ ปฏิบัติการวางแผนการเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม
2. ความหมาย ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ วิธีการคิด (คิดสร้างสรรค์ คิดมุ่งอนาคต คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิด 6 ด้าน ปัญหาอุปสรรคต่อการคิด การสร้างและการฝึกพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่าง ๆ ให้กับตนเอง
3. ความหมายของปัญหา สาเหตุของปัญหา ขั้นตอนและวิธีการการแก้ปัญหา ทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหา การค้นหาปัญหา การยอมรับปัญหา การกำหนดปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาต้นตอสาเหตุและกำหนดข้อสมมติฐาน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การระดมสมองเพื่อสร้างทางเลือก การตัดสินใจ การกล้าลงมือแก้ไขและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ติดตามผล และปรับปรุงแก้ไข การป้องกันปัญหา
4. ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาชุมชน หลักการ วิธีการ กระบวนการพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม แนวคิดการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกวิธีการค้นหาตนเอง ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ และนำความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน สังคม

การวัดและประเมินผล
ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การใช้เทคนิคในการแก้ไขปัญหา การศึกษาชุมชนและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาหรือประเด็นปัญหาที่กำหนด

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 การรู้จักตนเอง

บทที่ 2 ทักษะการคิด

บทที่ 3 เทคนิคการแก้ปัญหา

บทที่ 4 การพัฒนาชุมชน

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อสอบกลางภาค 10 ข้อ เก็บคะแนน 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime