0(0)

ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร31001 ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลวังพิณพาทย์ ภาคเรียนที่1/2567

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทที่1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง – ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง – ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง29:52
– การทำแผนผังความคิด28:59
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (5 คะแนน)
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (5 ข้อ คะแนน)

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime