0(0)

ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร21001 ตำบลป่ากุมเกาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาทักษะการเรียนรู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในด้าน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่าย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกําหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้จัดการความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่จะสามารถใช้เป็น
เครื่องมือชี้นํา ในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานและการพัฒนา

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

บทที่ 1 การเรียนรู้ดวยตนเอง

เรื่องที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 2 การกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนการเรียนรู ้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 3 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ้ทักษะการแก้ปัญหา และเทคนิคในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง29:10
สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง30:00
แบบฝึกหัด บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เก็บคะแนน 10 คะแแน)

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime