5.00(2)

ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร 21001

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับ

ผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบ

ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนควรปฏิบัติ ดังนี้

  1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหา
  2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด

แล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถ้าผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเข้าใจใน

เนื้อหาใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป

  1. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่องเพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่อง

นั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของเนื้อหาแต่ละเรื่อง ผู้เรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพื่อน ๆ ที่ร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้

  1. แบบเรียนนี้มี 6 บท คือ

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

http://ccs.nfe.go.th/padrew-mediacenter/UserFiles/Pdf/morton/sara1/TR21001.pdf

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ครู ช่วยตรวจของหนูด้วยนะคะ

D

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime