0(0)

ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 ม.ต้น ปากน้ำ ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

โครงสรางการเรียนรูดวยตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สาระสําคัญ
รายวิชาทักษะการเรียนรู มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในดาน
การเรียนรูดวยตนเอง การใชแหลงเรียนรู การจัดการความรู การคิดเปนและการวิจัยอยางงาย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง เขาถึงและเลือกใช
แหลงเรียนรูจัดการความรู กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล ที่จะสามารถใชเปน
เครื่องมือชี้นํา ในการเรียนรู และการประกอบอาชีพใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐานและการพัฒนา
5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุมอาชีพใหม คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด
สรางสรรค การบริหารจัดการและการบริการ ตามยุทธศาสตร 2555กระทรวงศึกษาธิการ ไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
บทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง
1. สามารถวิเคราะหความรูจากการอาน การฟง การสังเกต และสรุปไดถูกตอง
2. สามารถจัดระบบการแสวงหาความรูใหกับตนเอง
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับทักษะการอาน ทักษะการฟง และ
ทักษะการจดบันทึก
4. สามารถนําความรู ความเขาใจในเรื่อง 5 ศักยภาพของพื้นที่ และหลักการพื้นฐานตาม
ยุทธศาสตร 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไปเพิ่มขีดความสามารถการประกอบอาชีพโดยเนนที่กลุมอาชีพ
ใหม ใหแขงขันไดในระดับทองถิ่น
บทที่ 2 การใชแหลงเรียนรู
1. จําแนกความแตกตางของแหลงเรียนรู และตัดสินใจเลือกใชแหลงเรียนรู
2. เรียงลําดับความสําคัญของแหลงเรียนรู และจัดทําระบบการใชแหลงเรียนรูของตนเอง
3. สามารถปฏิบัติการใชแหลงเรียนรูตามขั้นตอนไดถูกตอง
4. สามารถใชแหลงเรียนรูดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด
สรางสรรค การบริหารจัดการและการบริการ เกี่ยวกับอาชีพของพื้นที่ที่ตนอาศัยอยูไดตามความตองการ
บทที่ 3 การจัดการความรู
1. วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นของขอบขายความรู ตัดสินคุณคา กําหนดแนวทางพัฒนา
2. เห็นความสัมพันธของกระบวนการจัดการความรู กับการนําไปใชการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
6
3. ปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรูไดอยางเปนระบบ
4. สามารถนํากระบวนการจัดการความรูของชุมชน จําแนกอาชีพในดานตาง ๆ ของ
ชุมชน คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและการ
บริการไดอยางถูกตอง
บทที่ 4 การคิดเปน
1. อธิบายหรือทบทวนปรัชญาคิดเปนและลักษณะของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง สังคม
สิ่งแวดลอม ที่จะนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อประกอบการคิดและตัดสินใจแกปญหา
2. จําแนก เปรียบเทียบ ตรวจสอบขอมูลดานวิชาการ ตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม ที่จัดเก็บ
และทักษะในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลทั้งสามดาน เพื่อประกอบการตัดสินใจแกปญหา
3. ปฏิบัติการตามเทคนิคกระบวนการคิดเปน ประกอบการตัดสินใจไดอยางเปนระบบ
4. สามารถนําความรู ความเขาใจในเรื่อง 5 ศักยภาพของพื้นที่ และหลักการพื้นฐานตาม
ยุทธศาสตร 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไปเพิ่มขีดความสามารถการประกอบอาชีพโดยเนนที่กลุมอาชีพ
ใหมใหแขงขันไดในระดับชาติ
บทที่ 5 การวิจัยอยางงาย
1. ระบุปญหา ความจําเปน วัตถุประสงค และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
และสืบคนขอมูล เพื่อทําความกระจางในปญหาการวิจัย รวมทั้งกําหนดวิธีการหาความรูความจริง
2. เห็นความสัมพันธของกระบวนการวิจัยกับการนําไปใชในชีวิต
3. ปฏิบัติการศึกษา ทดลอง รวบรวม วิเคราะหขอมูล และสรุปความรูความจริงตาม
ขั้นตอนไดอยางถูกตอง ชัดเจน เชน การวิเคราะหอาชีพ
บทที่ 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ
1.บอกความหมาย ตระหนักและเห็นความสําคัญของทักษะการเรียนรูและศักยภาพ
หลักของพื้นที่
2. สามารถบอกอาชีพในกลุมอาชีพใหม 5 ดาน
3. ยกตัวอยางอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่
7
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง
เรื่องที่ 1 ความหมาย/ และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง
เรื่องที่ 2 การกําหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง
เรื่องที่ 3 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา
และเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง
เรื่องที่ 4 ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ
บทที่ 2 การใชแหลงเรียนรู
เรื่องที่ 1 ความหมาย และความสําคัญของแหลงเรียนรู
เรื่องที่ 2 หองสมุด : แหลงเรียนรู
เรื่องที่ 3 แหลงเรียนรูสําคัญในชุมชน
บทที่ 3 การจัดการความรู
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ หลักการกระบวนการจัดการความรู
เรื่องที่ 2 การฝกทักษะ และกระบวนการจัดการความรู
บทที่ 4 การคิดเปน
เรื่องที่ 1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ และการเชื่อมโยงสูกระบวนการคิดเปน
และปรัชญาคิดเปน
เรื่องที่ 2 ลักษณะและความแตกตางของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง และสังคม
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเทคนิคการเก็บขอมูลและวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การคิดเปนที่จะนํามาใช
ประกอบการคิด การตัดสินใจ แกปญหาของคนคิดเปน
เรื่องที่ 3 กรณีตัวอยางเพื่อการฝกปฏิบัติ
บทที่ 5 การวิจัยอยางงาย
เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย
เรื่องที่ 2ขั้นตอนการวิจัยอยางงาย
เรื่องที่ 3 สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย
เรื่องที่ 4 เครื่องการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
เรื่องที่ 5 การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย
บทที่ 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 1ความหมาย ความสําคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่
เรื่องที่ 2 กลุมอาชีพใหม 5 ดาน และศักยภาพหลักของพื้นที่ 5 ประการ
เรื่องที่ 3 ตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้น

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 1การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (5 คะแนน)

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 คิดเป็น

สอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime