0(0)

ทักษะการพัฒนาอาชีพ รหัสวิชา อช21002 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลวังพิณพาทย์

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ

– ความจําเป็นในการฝึกทักษะ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ – ความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพ29:35
– แหล่งเรียนรู้และสถานที่ฝึกอาชีพ – การวางแผนฝึกทักษะอาชีพ – การฝึกทักษะอาชีพ00:00:00
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 การทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง

บทที่ 4 การจัดการการผลิตการบริการ

บทที่ 5 การจัดการการตลาด

บทที่ 6 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

บทที่ 7 โครงการพัฒนาอาชีพ

– แบบทดสอบวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime