0(0)

ทักษะการขยายอาชีพ รหัสวิชา อช31002 ระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลวังพิณพาทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรรายวิชา

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ใน
กระบวนการผลิตกระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อขยายอาชีพเข้าสู่
ตลาดการแข่งขัน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ความมั่นคง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ
ขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
2. ตรวจสอบระบบความพร้อมในการขยายอาชีพให้มีความมั่นคง
3. ปฏิบัติการวิเคราะห์ตนเองและพัฒนาทักษะการขยายอาชีพให้เป็นลักษณะนิสัย
4. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการจัดการอาชีพ เพื่อการขยายอาชีพได้
5. ดำเนินการจัดทำและหรือปรับปรุงแผนธุรกิจด้านการจัดการการผลิต หรือการบริการและ
ด้านการจัดการการตลาดตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
6. ตรวจสอบระบบธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพได้
7. ปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการขยายอาชีพได้

ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ
บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง
บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 4 ความหมาย ความสำคัญของการขยายอาชีพ
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ
บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ?

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายทักษะที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ ขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก ขอบข่ายเนื้อหา เรื่องที่ 1. ความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ เรื่องที่ 2. ทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ
เรื่องที่ 1. ความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ29:57
เรื่องที่ 2. ทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ28:34

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 4 ความหมาย ความสำคัญของการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทำและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

ติวสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime