0(0)

ทร3200018 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ม.ปลาย 2/2566 ตำบลในเมือง

หลักสูตรรายวิชา


สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

สาระสำคัญ

สาระสำคัญ

บทที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 2 เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต(Internet)

บทที่ 3 เรื่อง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital literacy)

บทที่ 4 เรื่อง การค้าออนไลน์

บทที่ 5 เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้

บทที่ 6 เรื่อง แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime