0(0)

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001

หลักสูตรรายวิชา


สารบัญรายวิชา

34 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด

บทที่ 1 การงานอาชีพ

บทที่ 2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 4 ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime