0.00(1)

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001

สารบัญรายวิชา

จงอธิบายความสำคัญในการประกอบอาชีพ

การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)
การมอบหมายงาน – บทที่ 2 (10 คะแนน)
การมอบหมายงาน – บทที่ 3 (10 คะแนน)
การมอบหมายงาน – บทที่ 4 (10 คะแนน)
แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน
ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime