0(0)

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ตำบลป่ากุมเกาะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2 /2564)

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความสำคัญของการรู้จักตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิธีการค้นหาตนเอง ความสำคัญของการวางแผนการเรียนรู้และประโยชน์ของการวางแผนการเรียนรู้ องค์ประกอบของการวางแผนการเรียนรู้ วิธีการและกระบวนการวางแผนการเรียนรู้ ปฏิบัติการวางแผนการเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม
2. ความหมาย ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ วิธีการคิด (คิดสร้างสรรค์ คิดมุ่งอนาคต คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิด 6 ด้าน ปัญหาอุปสรรคต่อการคิด การสร้างและการฝึกพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่าง ๆ ให้กับตนเอง
3. ความหมายของปัญหา สาเหตุของปัญหา ขั้นตอนและวิธีการการแก้ปัญหา ทัศนคติที่ดีในการแก้ปัญหา การค้นหาปัญหา การยอมรับปัญหา การกำหนดปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาต้นตอสาเหตุและกำหนดข้อสมมติฐาน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การระดมสมองเพื่อสร้างทางเลือก การตัดสินใจ การกล้าลงมือแก้ไขและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ติดตามผล และปรับปรุงแก้ไข การป้องกันปัญหา
4. ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาชุมชน หลักการ วิธีการ กระบวนการพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม แนวคิดการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
จัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกวิธีการค้นหาตนเอง ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ และนำความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน สังคม

การวัดและประเมินผล
ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับความสามารถในการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การใช้เทคนิคในการแก้ไขปัญหา การศึกษาชุมชนและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาหรือประเด็นปัญหาที่กำหนด

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชา การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

บทที่ 1 การรู้จักตนเอง

บทที่2 ทักษะการคิด

บทที่ 3 เทคนิคการแก้ปัญหา

บทที่ 4 การพัฒนาชุมชน

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime