0(0)

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ รหัสวิชา อช21001 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลหนองกลับ ภาคเรียนที่ 2/2565

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

บทที่ 1 การงานอาชีพ

งานอาชีพด้านเกษตรกรรม30:23
งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม29:43
งานอาชีพด้านพาณิชยกรรม30:01
งานอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์28:11
งานอาชีพด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง30:14
การจัดการการผลิต30:01
การจัดการการตลาด30:00
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาอาชีพ29:02
ความหมายและความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอาชีพ30:20
วิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอาชีพ30:00
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime