4.75(4)

ช่องทางการขยายอาชีพ (อช31001)

  • ลงทะเบียนแล้ว 135
  • อัปเดตล่าสุด 3 มีนาคม 2023

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ
1. เหตุผลความจําเป็นในการขยายอาชีพ
2. ปัจจัยจําเป็นเพื่อนําอาชีพไปสู่ความมั่นคง
3. การปฏิบัติการตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
4. การประเมินความเป็นไปได้ในการนําแนวทางขยายอาชีพไปใช้จริง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงาน
อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา ที่จะนําไปสู่ความมั่นคงที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชน สังคม
2. อธิบายเหตุผลปัจจัยความจําเป็นในการนําอาชีพไปสู่ความมั่นคงที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้
3. ตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
4. ปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพได้

ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 การงานอาชีพ
บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ
บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 การงานอาชีพ

บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.93 (15 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

728 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.8

Total 4 Ratings

5
3 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime