0(0)

ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชน สังคมประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกาที่จะนำไปสู่ความมั่นคงที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชน สังคม

2. อธิบายเหตุผลปัจจัยความจำเป็นในการนำอาชีพไปสู่ความมั่นคง ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้

3. ตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง

4. ปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพได้

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่ 1 การงานอาชีพ

การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน

บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเลือก ขยายอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime