0(0)

ค่ายอาเซียนศึกษา Online English Camp (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Part 3

  • ลงทะเบียนแล้ว 10
  • อัปเดตล่าสุด 19 ตุลาคม 2021

หลักสูตรรายวิชา

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลก

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับผู้เรียน ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความมั่นคง และการเมือง เพื่อเข้าสู่ประชาคมโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 เป็นต้น

ทําไมภาษาอังกฤษถึงสําคัญ

1. ภาษาอังกฤษคือภาษาที่เป็นทางการของโลก ถึงแม้ว่าภาษาจีนจะมีคนพูดมากที่สุดก็ตาม

2. เหตุผลทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ : เพิ่มโอกาสของการได้งานดีๆ และมีรายได้มากขึ้น

3. ภาษาอังกฤษ ถูกใช้เป็นทางการในกว่า  53  ประเทศทั่วโลก

4. มีคนกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

Part 3 Suggested Communicative Activities?

Rotation Activity 4 : order of events - เรียงลำดับเหตุการณ์ Rotation Activity 5 : conversation - การสนทนา Rotation Activity 6 : simulation - จำลองสถานการณ์ Rotation Activity 7 : buy and sell goods - การซื้อ ขายสินค้า
Rotation Activity 4 : order of events – เรียงลำดับเหตุการณ์
การใช้ Signal Words ในการเขียน Paragraph และ Essay
Rotation Activity 5 : conversation – การสนทนา
Rotation Activity 6 : simulation – จำลองสถานการณ์
Rotation Activity 7 : buy and sell goods – การซื้อ ขายสินค้า
การมอบหมายงาน – การพูดออกเสียง (พูดประโยคพื้นฐานง่ายๆได้)
การมอบหมายงาน – สนทนา ติดต่อสื่อสาร (ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจความหมายบทสนทนา สามารถตอบโต้ได้)

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime