0(0)

คุณธรรมในการดำเนินชีวิต สค23031 ระดับ ม.ต้น (2/2564) ต.ในเมือง

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมที่ 1 ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
การมอบหมายงานแบบฝึกหัดบทที่ 1 (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

บทที่ 2 การดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

บทที่ 3 เบญจศีลและคุณธรรม 9 ประการ

บทที่ 4 คุณธรรมในการครองเรือน

บทที่ 5 ทิศ 6 ปัจฉิมทิศ

ติวเข้มข้อสอบวิชา คุณธรรมในการดำเนินชีวิต รหัส สค 23031

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime