0(0)

คุณธรรมในการดำเนินชีวิต รหัส สค 23031 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตำบลหนองกลับ

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมที่ 1 ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาจากคลิป VDO (ETV ติวเข้มออนไลน์)3:24
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

บทที่ 2 การดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

บทที่ 3 เบญจศีลและคุณธรรม 9 ประการ

บทที่ 4 คุณธรรมในการครองเรือน

บทที่ 5 ทิศ 6 ปัจฉิมทิศ

สรุปบทเรียนวิชา คุณธรรมในการดำเนินชีวิต สค 23031

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime