0(0)

คณิตศาสตร์ (พค31001) ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2567 ศกร.ตำบลคลองยาง

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์ (พค31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สาระความรู้พื้นฐาน จำนวน 5 หน่วยกิต (200 ชั่วโมง)

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

1.1 ความสัมพันธ์ของระบบจำนวนจริง10:50
1.2 สมบัติการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง13:35
1.3 สมบัติการไม่เท่ากัน13:56
1.4 ค่าสัมบูรณ์9:51
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

บทที่ 2 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

บทที่ 3 เซต

บทที่ 4 การให้เหตุผล

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

บทที่ 8 ความน่าจะเป็น

บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime