0(0)

คณิตศาสตร์ พค31001 ระดับม.ปลาย ตำบลปากน้ำ ภาคเรียนที่ 1/2565

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1

การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)
จำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

สอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime