0(0)

คณิตศาสตร์ (พค21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระสำคัญ

ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลขยกกำลัง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ การวัด ปริมาตรและพื้นที่ผิว คู่อันดับและกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สถิติ และความน่าจะเป็น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. ระบุหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วนและทศนิยม เลขยกกำลัง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การวัด การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว คู่อันดับและกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ สามมิติ สถิติ และความน่าจะเป็น
  2. สามารถคิดคำนวณและแก้ปัญหาโจทย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม

บทที่ 3 เลขยกกำลัง

บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 5 การวัด

บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว

บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ

บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

บทที่ 9 สถิติ

บทที่ 10 ความน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

สื่อการเรียนรู้

  1. ใบงาน
  2. หนังสือเรียน

 

 

สารบัญรายวิชา

70 บทเรียน

บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ?

สาระสำคัญ เรื่องของจำนวนและการดำเนินการ เป็นหลักการเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในชีวิตจริงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เรื่องที่ 1 ระบบจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 3 จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 4 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 5 การบวกจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 6 การลบจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 7 การคูณจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 8 การหารจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 9 สมบัติของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 10 ลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วนและทศนิยม?

สาระสำคัญ การอ่าน เขียนเศษส่วน และทศนิยม โดยใช้สมบัติการบวก การลบ การคูณ การหาร การเปรียบเทียบ และการแก้โจทย์ปัญหาตามสภาพการณ์จริงได้

บทที่ 3 เลขยกกำลัง?

สาระสำคัญ สัญลักษณ์ของการเขียนแทนการคูณจำนวนเดียวกันซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง และการเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้

บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ?

สาระสำคัญ 1. อัตราส่วนเป็นการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณขึ้นไป จะมีหน่วยเหมือนกัน หรือต่างกันก็ได้ 2. ร้อยละเป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่ง ต่อ 100

บทที่ 5 การวัด?

สาระสำคัญ - การวัดความยาวพื้นที่ ที่มีหน่วยต่างกัน สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ - เครื่องมือการวัด ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด - การคาดคะเน เกิดจากประสบการณ์ของผู้สังเกตเป็นสำคัญ

บทที่ 6 ปริมาตรและพื้นที่ผิว?

สาระสำคัญ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม จำเป็นจะต้องรู้กระบวนการคิดและการใช้สูตร เพื่อสะดวกในการคำนวณ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

บทที่ 7 คู่อันดับและกราฟ?

สาระสำคัญ คู่อันดับ เป็นการจับคู่ระหว่างสมาชิกสองตัวจากกลุ่ม เพื่อนำไปจัดทำกราฟบนระนาบพิกัดหาปริมาณ ความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด

บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ?

สาระสำคัญ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก เหมาะที่จะนำไปใช้ในการประดิษฐ์เป็นรูปลูกบาศก์และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 9 สถิติ?

สาระสำคัญ 1. ข้อมูลเบื้องต้นของสถิติ จะช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการดำเนินงาน และตัดสินใจปรับปรุงการดำเนินงานตามผลที่ได้นำเสนอข้อมูลไว้ 2. การนำเสนอข้อมูล มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ฉะนั้นการเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูล ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล และการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

บทที่ 10 ความน่าจะเป็น?

สาระสำคัญ 1. การนับจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดลองใด ๆ 2. ความน่าจะเป็น แสดงให้ทราบว่า เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด อันจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ในการดำเนินงานนั้น ๆ

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์?

สาระสำคัญ ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสังคม ผู้ประกอบอาชีพในหลายสาขา เช่น เกษตรกรรม การประมง การก่อสร้าง การบัญชี งานบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างรายได้และผลกำไรที่สูงขึ้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

97 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime