0(0)

การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 รหัสวิชา สค22019 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลย่านยาว

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้ำงชุดวิชำ
สำระกำรเรียนรู้
สาระการพัฒนาสังคม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในโลก และนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อความมั่นคง
ของชาติ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมืองการปกครองในทวีปเอเชีย นามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
เพื่อความมั่นคงของชาติ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม
ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
2. บอกประเภทของวาตภัย
3. บอกชนิดไฟป่า และฤดูกาลการเกิดไฟป่าในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีป
เอเชีย
4. บอกสาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ
5. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
6. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า
แผ่นดินไหว และสึนามิ
7. บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
8. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว และ
สึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย9. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และสึนามิ
10. อธิบายสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
11. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย
ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
12. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ
13. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน
แผ่นดินไหว และสึนามิ
14. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ
15. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ
สำระสำคัญ
ภัยที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีหลายประเภททั้งภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า
หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ แต่ละประเภทล้วนมีลักษณะการเกิด และผลกระทบ
ที่รุนแรงแตกต่างกันออกไป การเกิดภัยทางธรรมชาติหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ได้สร้าง
ความเสียหายและส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติและโลกอย่างมากมาย ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดคะเน
การเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยา ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงภัยและผลกระทบ
ที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติที่อาจจะก่อเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทุกเมื่อ การศึกษาเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติจึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการรับสถานการณ์การเกิดภัยธรรมชาติ และ
วางแผนป้องกันผลกระทบของภัยพิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินขอบข่ำยเนื้อหำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาตภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุทกภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินโคลนถล่ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟป่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นดินไหว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สึนามิ…ภัยร้ายที่น่ากลัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
สื่อประกอบกำรเรียนรู้
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 รหัสวิชา สค22019
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วตรวจคาตอบจากเฉลย
ท้ายชุดวิชา
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนดและตรวจคาตอบจากแนวเฉลยกิจกรรมท้ายชุดวิชา
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายชุดวิชา
กำรประเมินผล
1. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
2. กิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3. การทดสอบปลายภาค

สารบัญรายวิชา

แบบฝึกหัดบทที่ 1 ภัยแล้ง ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง

แบบฝึกหัดบทที่ 1 ภัยแล้ง ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง (10 คะแนน)

แบบฝึกหัดบทที่ 2 วาตภัย

แบบฝึกหัดบทที่ 3 อุทกภัย

แบบฝึกหัดบทที่ 4 ดินโคลนถล่ม

ข้อสอบกลางภาควิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ รหัสวิชา สค22019 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูวชิรญา ศรีสวัสดิ์ เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2526 บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลย่านยาว สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
5.00 (9 การให้คะแนน)

72 รายวิชา

1345 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime