0(0)

การเงินเพื่อชีวิต 2 (สค22016) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลเมืองบางขลัง

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยการเงิน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1275 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime