0(0)

การเงินเพื่อชีวิต 2 รหัสวิชา สค22016 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลหนองกลับ

หลักสูตรรายวิชา

เงินเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของประชาชนทุกคน เนื่องจากเป็นสื่อกลางที่ใช้สาหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนั้น “เงิน” ยังเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีวิธีทางการเงินใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม การทาธุรกรรมทางโทรศัพท์ ทางอินเทอร์เน็ต การลงทุนทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น และเมื่อมีการพัฒนาทางการเงินเพิ่มขึ้น ภัยทางการเงินก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ ภัยการเงินออนไลน์ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเงินให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบวางแผน และตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงภัยทางการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน

เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์
เรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน
เรื่องที่ 3 การฝากเงินและการประกันภัย
เรื่องที่ 4 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

2 การวางแผนการเงิน?

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้คนเราต้องใช้เงินในการดารงชีพมากขึ้น จนทาให้หลายครอบครัวเกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ เราจึงจาเป็นต้องวางแผนการเงินเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่ง ในที่สุดแล้วอาจช่วยสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้เราได้ด้วย โดยเริ่มจากการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบฐานะการเงินและรู้จักการใช้จ่ายของตนเองผ่านการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย แล้วตั้งเป้าหมายการเงินให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและความสามารถของตนเอง รวมไปถึงรู้จักการออมเงินและระบบการออมเงินต่าง ๆ

3 สินเชื่อ?

เมื่อเจอสถานการณ์ที่จาเป็นต้องใช้เงิน แต่เงินที่เก็บออมมีไม่เพียงพอ อาจ ทาให้ต้องไปใช้ทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเลือกการก่อหนี้ ทาให้เกิดเป็นภาระหนี้ ดังนั้น ควรไตร่ตรองถึงความจาเป็นก่อนก่อหนี้ ซึ่งหนี้ที่จะก่อนั้นควรเป็นหนี้ที่ดี คือเป็นหนี้ ที่ช่วยสร้างรายได้ และประเมินความสามารถในการชาระหนี้ของตนเองด้วยว่าสามารถชาระหนี้ได้หรือไม่ และเมื่อพร้อมที่จะก่อหนี้แล้ว ก็ควรมีความรู้ในเรื่องสินเชื่อ เพื่อให้สามารถเลือกสินเชื่อที่ตรงตามความต้องการ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ก็ควรมีวินัยทางการเงิน เพื่อให้จ่ายคืนได้ตรงเวลา เต็มจานวน และมีประวัติเครดิตดี หรือหากเกิดปัญหาไม่สามารถชาระหนี้ได้ ก็ควรรู้วิธีในการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง หรือขอคาปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเป็นหนี้ ไม่สร้างปัญหาต่อการดารงชีวิตประจาวัน

4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน?

ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิที่พึงตระหนัก 4 ประการเพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเอง และยังมีหน้าที่ที่ควรปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบอีก 5 ประการเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้บริการทางการเงิน รวมถึงรู้จักบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ

5 ภัยการเงิน?

รูปแบบการดารงชีวิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้มิจฉาชีพพัฒนาสารพัดกลโกงเพื่อหลอกขโมยเงินจากเหยื่อ โดยมักจับจุดอ่อนของเหยื่อคือ ความกลัว ความโลภ และความไม่รู้มาเป็นตัวช่วย ผู้ใช้บริการทางการเงินจึงจาเป็นต้องรู้เท่าตามทันกลโกงของมิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นกลโกงที่มาในรูปแบบของการเงินนอกระบบที่มีทั้งหนี้นอกระบบและ แชร์ลูกโซ่ ภัยใกล้ตัว และภัยออนไลน์ เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากภัยเหล่านี้ได้ รวมไปถึงรู้จักหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้คาปรึกษาหากตกเป็นเหยื่อภัยทางการเงิน

ติวออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime