0(0)

การศึกษาอิสระ อาชีพศึกษา อช33071

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1

การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

สอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime