0(0)

การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง รหัสวิชา อช31003 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ต.เมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ

บทที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

บทที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

วิดีโอ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ กศน.

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime