0(0)

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ม.ต้น ตำบลท่าทอง ภาคเรียน 2/2564

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา
21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหนังสือเรียน สําหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาแบบเรียนเล่มนี้ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหาเป็นลําดับแรก
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตาม ที่กําหนดแล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนดไว้ท้ายเล่ม ถ้าผู้เรียน ตอบผิดเป็นส่วนใหญ่ควรกลับไปศึกษาและทําความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่องให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละ เนื้อหาแต่ละเรื่องผู้เรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูผู้รู้และเพื่อนๆ ที่ร่วม เรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสือเล่มนี้มี 4 บท คือ
บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
บทที่2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
บทที่3 การจัดทําแผนชุมชน
บทที่4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

ข้อสอบก่อนเรียน

บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

บทที่ 4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

แบบติวก่อนสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime