0(0)

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร. ตำบลคลองยาง

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา
21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหนังสือเรียน สําหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาแบบเรียนเล่มนี้ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหาเป็นลําดับแรก
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตาม ที่กําหนดแล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนดไว้ท้ายเล่ม ถ้าผู้เรียน ตอบผิดเป็นส่วนใหญ่ควรกลับไปศึกษาและทําความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่องให้ครบถ้วน เพื่อเป็การสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละ เนื้อหาแต่ละเรื่องผู้เรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูผู้รู้และเพื่อนๆ ที่ร่วม เรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสือเล่มนี้มี4 บท คือ
บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
บทที่2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
บทที่3 การจัดทําแผนชุมชน
บทที่4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

บทที่ 4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

แบบติวก่อนสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime