0(0)

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา สค21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565 ตำบลหนองกลับ

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา
21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหนังสือเรียน สําหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาแบบเรียนเล่มนี้ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหาเป็นลําดับแรก
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตาม ที่กําหนดแล้วตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนดไว้ท้ายเล่ม ถ้าผู้เรียน ตอบผิดเป็นส่วนใหญ่ควรกลับไปศึกษาและทําความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่องให้ครบถ้วน เพื่อเป็การสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละ เนื้อหาแต่ละเรื่องผู้เรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูผู้รู้และเพื่อนๆ ที่ร่วม เรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได้
4. หนังสือเล่มนี้มี4 บท คือ
บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
บทที่2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
บทที่3 การจัดทําแผนชุมชน
บทที่4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม?

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม สังคมจะพัฒนาและเจริญขึ้นไปได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนที่เป็นองค์ประกอบของสังคม นั้น การจะพัฒนาชุมชนได้จึงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญ เพราะเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาคือคนเนื่องจากคนเป็นทั้งทรัพยากรที่จะถูก พัฒนาและเป็นทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั่นเอง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม สังคมจะพัฒนาและเจริญขึ้นไปได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนที่เป็นองค์ประกอบของสังคม นั้น การจะพัฒนาชุมชนได้จึงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญ เพราะเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาคือคนเนื่องจากคนเป็นทั้งทรัพยากรที่จะถูก พัฒนาและเป็นทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั่นเอง
เรื่องที่ 1 ความหมายความสําคัญของการพัฒนาตนเองและครอบครัว
เรื่องที่ 2 แนวทางในการพัฒนาตนเอง
เรื่องที่ 3 ความหมาย และความสําคัญของการพัฒนาชุมชน
เรื่องที่ 4 หลักการพัฒนาชุมชน
คลิป Video ตอนที่ 1
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน?

ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนมีหลายด้านด้วยกัน แต่ละด้านควรรู้และทําความเข้าใจ เพราะเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญสําหรับกระบวนการ พัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการนําไปสู่การวางแผน การกําหนดทิศทาง เป็าหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติและประเมินผลของการปรับปรุงและพัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่และดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ ด้าน

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

บทที่ 4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

แบบติวก่อนสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime