0(0)

การพัฒนาจิตและปัญญา สค22004 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ม.ต้น

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาการพัฒนาจิตและปัญญา ม.ต้น

บทที่ 1 จิตในทางพระพุทธศาสนา

บทที่ 2 สมาธิเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา

บทที่ 3 การเจริญสติ

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime