0(0)

การจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ อช33029 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา การจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ รหัส อช33029

สาระการประกอบอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

มาตรฐานที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับหลักการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพและเจตคติที่ดีในการ ประกอบอาชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.1 ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ

3.2 ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ การบริการจัดการกลุ่มอาชีพ

3.3 ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอาชีพ

3.4 ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารเงินทุนของกลุ่มอาชีพ

3.5 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทางและตัดสินใจ การประกอบอาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพของตนเอง

3.6 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรม คุณธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ในการ ประกอบอาชีพที่สุจริตและมีความสงบสุขในการดำรงชีวิต ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

ความหมายและความสำคัญ ลักษณะและประเภทของการรวมกลุ่ม ความสำคัญของการรวมกลุ่มอาชีพ

การบริหารจัดการกลุ่ม ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มอาชีพประสบความสำเร็จและความเสี่ยงในการดำเนินงาน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

  1. วางแผนการเรียนรู้
  2. ศึกษาเอกสาร หนังสือ และสื่ออื่น ๆ เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย สไลด์ เป็นต้น
  3. เชิญผู้ประสบผลสำเร็จในอาชีพมาบรรยาย สาธิต แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกัน
  4. ศึกษาดูงานตามสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านเกษตรธรรมชาติ มีการสาธิต ทดลอง และ ฝึกปฏิบัติจริง
  5. ฝึกปฏิบัติ ทดลองใช้ บันทึกผลการทดลองใช้
  6. รวมกลุ่มอภิปรายปัญหา และหาแนวทางพัฒนา ติดตามผล และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  7. ศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ที่ทำปุ๋ยหมัก

การวัดและประเมินผล

– สภาพจริงจากกระบวนการเรียนรู้ การสังเกต การร่วมกิจกรรม การตรวจผลงานที่มอบหมาย

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

บทที่ 1 การจัดการกลุ่ม

เรื่องที่ 1 คลิปการสอน ลักษณะของกลุ่มอาชีพ
เรื่องที่ 2 คลิปการสอน ประเภทของกลุ่มอาชีพ
เรื่องที่ 3 คลิปการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ( 10 คะแนน)

บทที่ 2 ความสําคัญของการรวมกลุ่มชีพกลุ่มอาชีพ

บทที่ 3 การบริหารจัดการกลุ่ม

บทที่ 4 ปัจจัยที่ทําให้กลุ่มอาชีพประสบความสําเร็จและความเสี่ยงในการดําเนินงาน

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime