0(0)

กฎหมายพื้นฐานกับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล สค3300176 ม.ปลาย กศน.ตำบลคลองยาง ภาคเรียนที่ 1/2566

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต
บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
แบบฝึกหักบทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต

บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

บทที่ 4 กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน

บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime