บุคลากรของโรงเรียน

นายจิรพงศ์ ผลนาค
นายจิรพงศ์ ผลนาคผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสวรรคโลก
นายพัลลภ ฮุนพานิช
นายพัลลภ ฮุนพานิช
น.ส.ทัศนีย์ ทิวงค์ษา
น.ส.ทัศนีย์ ทิวงค์ษา
นายมานพ มานิตย์
นายมานพ มานิตย์
นายกลยุทธ รจนา
นายกลยุทธ รจนา
นางสาวนงค์นุช บัวเพ็ง
นางสาวนงค์นุช บัวเพ็ง
นางสาวปภาดา ขุนชัยรักษ์
นางสาวปภาดา ขุนชัยรักษ์
นางสาวจุฑามาศ ล้วนงาม
นางสาวจุฑามาศ ล้วนงาม
นางภัทริยา ตาคำ
นางภัทริยา ตาคำ
นางสาววันวิสาข์ ศรีโพธิ์
นางสาววันวิสาข์ ศรีโพธิ์
นางณัฐจิรา สังข์ท้วม
นางณัฐจิรา สังข์ท้วม
นางสาววชิรญา ศรีสวัสดิ์
นางสาววชิรญา ศรีสวัสดิ์
นางวรรณภา พูลชะนะ
นางวรรณภา พูลชะนะ
นางสาวภาวิณี อมรวัฒนานุกูล
นางสาวภาวิณี อมรวัฒนานุกูล
นางชวัลพัชร ตระกูล
นางชวัลพัชร ตระกูล
นางเพ็ญศรี มะโนจันทร์
นางเพ็ญศรี มะโนจันทร์
นางสาววิภารัตน์ บุตะเคียน
นางสาววิภารัตน์ บุตะเคียน
นายสมเกียรติ ใจหนัก
นายสมเกียรติ ใจหนัก
นางสาวธิดารัตน์ จริยา
นางสาวธิดารัตน์ จริยา
นางสมจิตร์ โตนชัยภูมิ
นางสมจิตร์ โตนชัยภูมิ